Zakres usług

Kancelaria świadczy usługi przede wszystkim z zakresu następujących dziedzin prawa:

1. Prawo cywilne
2. Prawo rodzinne i opiekuńcze
3. Prawo karne
4. Prawo podatkowe
5. Obsługa przedsiębiorców


PRAWO CYWILNE:

 • sprawy związane z dochodzeniem roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • sprawy z zakresu własności i praw rzeczowych (ochrona własności lub posiadania, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebności, sprawy o eksmisję)
 • sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, o zachowek)
 • sprawy wieczystoksięgowe
 • sprawy o uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych
 • sprawy o zapłatę
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające
 • przygotowanie projektów i opiniowanie umów
 • i inne

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE:

 • sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa
 • sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka, o zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej miedzy małżonkami
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o kontakty z dzieckiem
 • sprawy związane z opieką i kurateli
 • i inne

PRAWO KARNE:

 • obrona we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach: postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe, postępowanie kasacyjne;
 • postępowania karne skarbowe
 • pomoc prawna po uprawomocnieniu się orzeczenia: składanie wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, system dozoru elektronicznego;
 • reprezentowanie pokrzywdzonego: sporządzanie i składanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, zaskarżanie postanowień o umorzeniu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
 • reprezentowanie przed Sądem oskarżyciela posiłkowego

PRAWO PODATKOWE:

 • wybór optymalnej podatkowo formy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • bieżące doradztwo podatkowe dla przedsiębiorców;
 • opiniowanie zawieranych umów pod kątem podatkowym;
 • przygotowanie interpretacji podatkowych;
 • odzyskanie nadpłat w podatku od nieruchomości;
 • doradztwo w sprawach dotyczących osób fizycznych (podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych);
 • wsparcie w toku kontroli i postępowań karnych-skarbowych.

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW:

 • stała obsługa prawna bieżącej działalności przedsiębiorcy
 • sprawy dotyczące dochodzenia należności, wykonania obowiązków w ramach postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego
 • opiniowanie i sporządzanie umów
 • i inne.